Over Amber

Amber is de afkorting van  ‘AMbulante BEgeleidingsdienst Regio Leuven’. De missie van Amber vzw is het vergroten van de ontplooiingskansen van kinderen, jongeren en gezinnen in problematische leef-en opvoedingssituaties door het bieden van kwaliteitsvolle mobiele begeleidingen in de context van de cliënt.
Deze missie vertalen we op Amber vzw specifiek in onderstaande visie inzake hulpverlening:

  1. Krachtgericht en vraaggericht werken
  2. Contextgericht werken
  3. Expertise verwerven (methodische verdieping), innovatie en differentiatie van mobiele modules
  4. Blijvende kritische reflectie op ons hulpverleningsaanbod

Binnen Amber vzw bieden we contextbegeleiding (CB) en contextbegeleiding in functie van autonoom wonen (CBAW) aan.  Hierbinnen onderscheiden we nog verschillende modules.  Voor contextbegeleiding is dit de laagintensieve contextbegeleiding (CB25), de breedsporige contextbegeleiding (CB) en de kortdurende intensieve contextbegeleiding (CBi).  Voor contextbegeleiding in functie van autonoom wonen is dit de reguliere CBAW en CBAW-40, een kortdurende module die vooral inzet op loslaten in verbondenheid.

Amber heeft vanaf 1 januari 2015 een erkenning als organisatie voor Bijzondere Jeugdzorg die volgende modules aanbiedt vanuit 1 afdeling:

·         12 modules laagintensieve contextbegeleiding CB25

·         12 modules breedsporige contextBegeleiding CB

·         5 modules kortdurende intensieve contextBegeleiding CBi

·         19 modules contextBegeleiding in functie van autonoom wonen, middenintensiteit

·         5 modules contextBegeleiding in functie van autonoom wonen, basisintensiteit

Amber Vzw situeert zich voor CBAW en CBi in de niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening. De modules CB25 en CB situeren zich vanaf 1 januari 2015 in de rechtsreeks toegankelijke jeugdhulpverlening.

We zijn als organisatie in de Bijzondere Jeugdzorg erkend voor een capaciteit van 53 (53 gezinnen of jongeren worden begeleid) en voor een totaal van 94 punten (uren contextbegeleiding per week).

Het werkgebied is in eerste instantie het bestuurlijk arrondissement Leuven.