Innovatief project 2014-2015

Netwerkversterkend werken in de jeugdhulp

Dit innovatief project kadert binnen het thema ‘steunend netwerk van cliënten’. Het wordt uitgevoerd door Amber vzw, Sporen vzw en Tonuso vzw.

Tegelijkertijd met het ontstaan van bovenstaande projecten, werd ook vanuit de kant van verwijzers Jongerenwelzijn Vlaams-Brabant en Brussel de beslissing genomen om het netwerk van cliënten meer centraal te plaatsen. Dit vanuit de vaststelling dat het niet evident is om het netwerk van cliënten te zien, in kaart te brengen… Binnen het oplossingsgericht werken wordt het werken met een niet-professioneel netwerk rond een cliënt echter als een belangrijke hefboom gezien. Ook in het nieuwe decreet op de Integrale Jeugdhulp wordt vertrokken van de ‘vermaatschappelijking van de zorg’ waarbij dit thema eveneens aansluit.

Omwille van het gemeenschappelijk thema hebben we een samenwerking over de organisaties heen opgezet op waarbij ervaringsuitwisseling en opbouw van expertise centraal staat.

Contextgericht werken is reeds lang één van de belangrijkste pijlers binnen de visie van Amber vzw. We wilden dit contextgericht werken verruimen naar de bredere context, dus zowel naar het persoonlijk netwerk van de cliënt als naar het professioneel netwerk, dit vanuit de overtuiging dat een ondersteunend netwerk bijdraagt aan het vergroten van de levenskwaliteit van de cliënten. We stellen ons als doel dat veranderingen dankzij een ondersteunend netwerk vastgehouden kunnen worden ook na het wegvallen van professionele hulpverlening.

Binnen Amber stelden we ons tot algemeen doel: Het ontwikkelen van een organisatiecultuur waarin we meer ‘context’ begeleiding bieden aan onze jongeren en gezinnen. We beoogden 3 deeldoelstellingen:

  • De methodieken om met het persoonlijk netwerk van cliënten te werken uitbreiden om zo meer handvatten te hebben om gezinnen en jongeren te ondersteunen en te stimuleren om hun netwerk te betrekken.
  • Kijken welke rol vrijwilligers kunnen spelen in het activeren van het niet-professioneel netwerk.
  • Zoeken naar mogelijkheden om het niet-professioneel netwerk in te schakelen in crisissituaties.

We merken dat het innovatief project het voorbije jaar erg inspirerend geweest is voor de organisatie. De cultuur binnen Amber is effectief geëvolueerd in de richting van het ‘inzetten en activeren van het persoonlijk en professioneel netwerk ‘op maat’ van elke cliënt zodat verandering ondersteund en vastgehouden wordt’.

In de loop van het eerste werkjaar merkten we al snel dat begeleiders met de extra input in de vorm van vorming en methodieken niet aan de slag konden omdat ze een duidelijk kader en ondersteuning van de organisatie nodig hadden. Daarom hebben we onze focus in het eerste jaar verlegd naar het ontwikkelen van een visie rond het werken met de context van cliënten en het ondersteunen van begeleiders om zich deze visie eigen te kunnen maken.

Eindresultaten:

Er werd een gezamenlijk eindrapport geschreven en een overzicht van methodieken om het persoonlijk netwerk te exploreren wordt beschikbaar gesteld.

  • Doen wat werkt? Netwerken inzetten werkt!. Amber vzw, vzw Sporen en Tonuso vzw i.s.m. Agentschap Jongerenwelzijn. 10 p. (pdf)
  • Werken met het netwerk van cliënten. (Eind)rapport Amber vzw, vzw Sporen en Tonuso – Centrum voor Jeugdhulp’ i.s.m. Jongerenwelzijn – OSD Vlaams-Brabant en Brussel . 57 p. (pdf)

Contactpersoon:

Anne Broere (anne.broere (at) ambervzw.be)