top of page

Over Amber

Amber vzw wil de ontplooiingskansen vergroten van kinderen, jongeren en gezinnen in problematische leef-en opvoedingssituaties door het bieden van kwaliteitsvolle mobiele begeleidingen in de context van de cliënt.

We profileren ons als een organisatie die gespecialiseerd is in mobiele begeleidingen en die streeft naar een gedifferentieerd aanbod. Bovendien willen we flexibele begeleidingstrajecten aanbieden.

De belangrijkste pijler van Amber vzw is dat we kracht- en vraaggericht werken. De vragen en krachten van de gezinnen en de jongeren en hun netwerk staan centraal. Cliënten krijgen een actieve rol toebedeeld. Ze houden zelf de regie over hun traject en formuleren eigen vragen en doelen waarrond ze willen werken.

De andere pijlers die onze hulpverleningsvisie en organisatievisie bepalen, kan je hier terugvinden.

samenwerking
Innovatie

Innovatie

Amber vzw investeert in innovatieve projecten die groeien vanuit noden die we merken bij onze gezinnen of jongeren. Indien gewenst proberen we deze innovatieve zaken in de werking te implementeren.

 • Opstart CIG de Shelter (2012)

Sinds 2005 hebben we een bijzondere aandacht voor de noden van jonge, kwetsbare gezinnen met zeer jonge kinderen in onze regio en verschillende jaren zaten we regelmatig met betrokken organisaties hierrond samen. Dit leidde uiteindelijk tot de opstart van CIG De Shelter in samenwerking met vzw De Wissel en Monte Rosa.

 

 • Innovatief project netwerkversterkend werken (2015-2016)

Het project netwerkversterkend werken in de jeugdhulp realiseerden we samen met (collega-) organisaties, Sporen, Tonuso, de consulenten van OCJ en SDJ en Odisee. We werken sindsdien met een uitgesproken visie en methodieken rond netwerkversterkend werken en bieden hierrond vorming. (link naar vorming)

 

 • Innovatief project conflicthantering (2017-2018)

De module conflicthantering is een ondersteunend aanbod voor opvoedingsfiguren in (hoog)conflictueuze gezinssituaties. Er wordt met opvoedingsfiguren gewerkt rond onderlinge communicatie, het hanteerbaar maken van conflicten en er wordt stil gestaan bij het effect van de conflicten op de kinderen.

Omwille van de groeiende interesse in deze ondersteunende methodiek, en het hierbij aangeboden materiaalpakket, kunnen wij dit in combinatie met een vorming ter beschikking stellen van hulpverleners. (link naar vorming)

samenwerking
Samenwerkingen

Samenwerkingen

Amber vzw werkt intens samen met andere organisaties. Enkel op deze manier kunnen we als organisatie streven naar de meest optimale werking en dienstverlening.

 

 • Partner van 1G1P Oost-Brabant (vanaf 2018)

We hebben van bij de start het concept van integrale gezinszorg in het Hageland mee ontwikkeld. Jeugdhulp Hageland is een regionaal samenwerkingsverband. We hebben gekozen voor een intersectoraal team vanuit de overtuiging dat een goede samenwerking rond en met gezinnen leidt tot een sneller antwoord op de noden van gezinnen. Het vertrekpunt zijn steeds de vragen en thema's die het gezin zelf aanbrengt.

Vanuit Amber leveren we een gezinscoach in het team en bieden we 3 mobiele begeleidingen van 1,5u per week en 1 traject conflicthantering (= 5 modules van 1u) expliciet voor Jeugdhulp Hageland aan. (https://www.jeugdhulphageland.be/)

 • Samenwerking met nieuwe initiatieven rond huisvesting voor jongvolwassenen tussen 17 en 25 jaar (vanaf 2019)
   

  • Brughuis: het Brughuis is een gemeenschapshuis in Leuven vanuit sociaal ondernemerschap dat huisvesting kan bieden voor 4 sociaal kwetsbare jongeren en 2 reguliere studenten. Het Brughuis biedt ‘gewone’ ondersteuning en betrokkenheid door jongeren onderling en door de vaste huiscoach. De focus ligt op het stimuleren van de eigen autonomie en verantwoordelijkheid van de jongeren, rekening houdend met hun kwetsbaarheid. Binnen het Brughuis wordt 1 kamer voorbehouden voor jongeren die begeleid worden in een CBAW-traject vanuit Amber vzw. Een CBAW-traject is een vereiste om jongeren te kunnen huisvesten in het Brughuis.
    

  • Kotlab: Kotlab is een project voor beschut wonen, dat wordt gefinancierd door de overheid om een laagdrempelig hulpverleningsaanbod te creëren voor jongvolwassenen met een ‘vermoeden van een’ psychische kwetsbaarheid. Vzw De Hulster (Leuven) en vzw Hestia (Tienen) bieden elk vier plaatsen aan in 2 huizen, en werken nauw samen voor doorverwijzingen, uitbouwen van een beleid en uitwisselen van expertise met drie partners: het CAW, de Wissel en Amber vzw. Een CBAW-traject kan samengaan met een huisvesting in Kotlab, maar is geen vereiste om er te kunnen verblijven.

 

In de samenwerking met Amber vzw hebben beide projecten de opzet om te kunnen voorzien in een tandembegeleiding voor jongeren die nood hebben aan een hogere intensiteit in ondersteuning.

 

 • Samenwerking met de integrale toegangspoort (team continuïteit) rond jongvolwassenen met een psychische kwetsbaarheid (vanaf 2019)

Vanuit onze werking merken we op dat er meer en meer jongeren instromen met een complexe problematiek, waarbij de keuze van welke ondersteuning zij nodig hebben niet zo evident is. Zij bevinden zich op de grens tussen jeugdhulpverlening en volwassenhulpverlening, wat maakt dat het vaak niet makkelijk is om te kunnen inspelen op hun noden. Team continuïteit vanuit de integrale toegangspoort denkt voor deze jongeren mee na over gepaste hulpverlening. Zij gaan op zoek naar partners en brengen deze samen om na te denken over jongeren op casusniveau.

In de toekomst willen we ook samen met hen zoeken en nadenken over mogelijkheden in meer structurele samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld met psychiatrie, volwassenhulpverlening,… Dit staat echter nog in de kinderschoenen en wordt verder uitgewerkt. 

 

 

 • Convenant Monte Rosa en De Wissel (vanaf 2020)

Vanaf 1 januari 2020 start een convenant tussen Amber, Monte Rosa en de Wissel om een nieuwe samenwerkingsvorm te ontwikkelen. De hoofddoelstelling is om de concrete hulpverleningstrajecten meer continuïteit te kunnen bieden door naadloos te kunnen schakelen naar modules van de collega-organisatie. Daarnaast willen we ook de samenwerkingsmogelijkheden op vlak van pedagogische, inhoudelijke en organisatorische taken exploreren.

 

 • Het realiseren van 2 doorgangsstudio’s voor jongeren binnen onze gebouwen (vanaf 2020)

Met de doorgangsstudio willen we acute noden aan begeleiding en huisvesting opvangen en de brug naar reguliere huisvesting vormen. Met de tweede studio willen we een flexibel aanbod doen naargelang de nood die er op dat moment is bij de jongeren of gezinnen. Overstijgend willen we inspelen op een behoefte aan ‘rust’ en/of een nood aan ‘oefenen in het alleen wonen’.

Steun Amber
Logo A

Steun ons

En doe een gift. Als kleine maar groeiende organisatie zijn we op zoek naar financiële ondersteuning voor inhoudelijke projecten of om concrete noden die we in gezinnen opmerken, in te lossen.

Hieronder vind je wat inspiratie waarvoor we jouw sponsoring goed kunnen gebruiken. Laat ons gerust weten wat jij wenst te sponsoren voor onze jongeren en gezinnen:

 • Startpakket jongeren: €50

 • 1 uur vertalen door tolk: €48

 • Didactisch begeleidingsmateriaal voor kinderen en hun gezinnen: €40

 • Vrijetijdsbesteding kind: €60

 • Aankoop schoolmateriaal: €20

 • Kampje kind: €80

 

Ook als organisatie kunnen we steun gebruiken aangezien er na de verbouwingswerken nog heel wat voltooiingswerken moeten gebeuren. De werking van de 2 doorgangsstudio’s vraagt eveneens een investering van de organisatie: de inrichting, het onderhoud en het sporadisch opvangen van jongeren zonder inkomen.

 

Je kan je bijdrage storten op ons rekeningnummer BE12 0013 0668 6592 op naam van Amber vzw. 

Vanaf 40 euro zijn uw giften fiscaal aftrekbaar.

 

Ook een materiële gift kan soms jongeren of gezinnen verder helpen. Heb je grote of kleine spullen om gezinnen of jongeren op weg te helpen? Het kan gaan over tafel, stoel, bed, gordijnen, kookgerief, microgolf, elektrische toestellen, linnen, fiets…. Neem contact op met Hanne via 016 23 50 94 of info@ambervzw.be.

banner jaarverslag
Jaarverslag

Jaarverslag

Download hier ons jaarverslag van 2021

 • Facebook
bottom of page